Lugupeetud mesinikud!
Tartu Ülikooli ja mesinike osalusega rahvusvaheline projekt EFFECT palub abi, et koos parendada keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning suurendada mesilaste heaolu ja tootlikkust. Kuna paljud senistest ökomeetmetest on kas kulukad, ebatõhusad, või lihtsalt liiga kitsaste tingimustega, siis on vaja täpsemalt määratleda nende meetmete kitsaskohad, pakkuda välja neile lahendusi ja ka neid praktikas testida.
  Sellepärast on Tartu Ülikooli veebi üles riputatud anonüümsust võimaldav, et saaksite lihtsate valikvastustega kirjeldada oma olukorda, kogemusi ja tulevikunägemusi. Mõned teist täitsid selle küsimustiku lihtsama versiooni mesinike infopäevadel Põltsamaal 2020 suvel, kuid kuna küsimustikku on täiendatud vastavalt saadud tagasisidele, siis palume täita veebiküsimustiku ka kõigil varem paberile vastanuil. Küsitluse täitmine on katsetamisel võtnud aega 10-15 minutit.
  Aktiivse osavõtu korral on plaan tulemusi esitleda juba kevadistel mesinike suurüritustel. Tulemusi on plaan kasutada ka teadusliku töö arendamisel ning maaelu keskkonnameetmete edasisel kujundamisel, sh ka mesilaste tugimeetmete optimeerimisel.
  Kellel on soovi edasiseks personaalseks tagasisideks või huvi osaleda arutluskoosolekutel, saab sinna jätta ka oma kontaktid.
Küsimustikku saab täita sellel aadressil: https://survey.ut.ee/index.php/115872
 
Jaan Liira (PhD)
Taimeökoloogia kaasprofessor
ÖMI botaanika osakond (Lai 40/Ülikooli 17-404)
Tartu Ülikool
+372 5240798 jaan.liira@ut.ee
 

Palume teil osaleda küsitluses, mis uurib mesinike suhtumist uutesse mesilaste tervise töövahenditesse. Uuringu tulemused aitavad paremini aru saada, milliseid uute töövahendite kasutuselevõtmise takistusi leidub mesinike seas. Antud uuring on osa ühest Readingi ülikooli doktoritööst PoshBee projekti raames ning selle täitmine võtab kuni 15 minutit aega. PoshBee projekti toetab Euroopa Liidu Horizon 2020 teadusprogramm. Seda uuringut on välja töötatud, hallatud ja andmed saavad analüüsitud Readingu Ülikooli poolt.
 
Link veebilehele
 
Küsimustik

  COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.
 
Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada.
Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist. Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!
 
Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2019
Vastamiseks keri veidi allapoole ja varu aega umbes veerand tundi. Tärniga* tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata.
 
Aitäh, et leiate aega vastata! :)


Uuring – Mesilaste massiline hukkumine Eestis

Palun anda teada Eesti Mesinike Liidule kui olete kokku puutunud mesilaste massilise hukkumisega sel hooajal.
Põhjuste väljaselgitamise kõrval on hädavajalik saada kokku faktiline informatsioon, kui ulatuslikult toimub suvel mesilaste hukkumine. Seetõttu palume kõigilt lühikest infot (tarude arv, kus lennumesilased hukkusid ja asukoht). Ka neilt, kes ei ole hukkumise järel ametnikke teavitanud. Iga mesilaspere loeb!
Selline info on väga oluline, et saaksime ühiselt seista mesilaste, keskkonna ja inimeste tervise eest.
Garanteerime soovi korral ka anonüümsuse, palume selline soov lisada kirjale. Kirjutada võib info@mesinikeliit.ee või andres@mesinikeliit.ee.
Lugupidamisega
Tegevjuhi kohusetäitja
Andres Tamla
5650 1056

Eesti Maaülikooli uuring tolmeldamise teemal

Selle üle-euroopalise uurimistöö eesmärgiks on selgitada, missuguste kultuur- ja muude õitsvate taimede juurde ja miks mesinikud eelistavad oma tarud paigutada. Uuringu tulemused annavad tegutsemistarkust edaspidises maaelu arendamises ja juhtimises, samuti on need materjalid vajalikud ka üle-euroopaliste otsuste tegemisel. Seda uuringut finantseerib EL SUPER-B programm ja juhib Reading’i Ülikool (Suurbritannia), kelle eestvedamisel antud küsimustik on koostatud ja hiljem ka analüüsitakse. Kogu informatsiooni hoitakse rangelt konfidentsiaalselt ja ükski neist küsimustest ei võimalda Teid mingilgi moel identifitseerida. Samuti on võimalus enne avaldamist oma sisestatud andmed uuringust välja võtta. Vastuseid säilitatakse maksimaalselt 5 aastat ja ei edastata kolmandatele osapooltele.


Pataloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2012

Eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levimus Eesti mesilasperede hulgas.
Uuring keskendub järgmiste parasitaarhaiguste ja haigustekitajate suhtes:

  1. Nosematoos, tekitaja Nosema apis
  2. Akarapidoos,tekitaja Acarapis woodi
  3. Varroatoos, tekitaja Varroa destructor

Uuringuga hõlmatakse ajavahemik 1. märtsist kuni 30. aprillini 2012.a.
Proovid analüüsitakse riiklikkus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Uurimiskulud katab Eesti Mesinike Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010 – 2013 raames.

Loe edasi >>