Mõnusat kevadet kõigile!
Ei lähe enam kaua aega, kui nii mõnelgi pool mõtlevad mesinikud esimese pajult-, võilillelt- või ka talirapsilt korjatud mee vurritamisele ja turustamisele.
Korrektne etikett meepurgil aitab hoida vanu ja leida ka uusi kliente, seega tasuks selle teemaga juba tegelema hakata.
Eesti Mesinike Liit pakub oma liikmetele võimalust tellida purgisildid meie kaudu.
Vaata hindu ja telli aegsasti!
Trükikojale edastame 4 mail, seega palun oma soovidest teada anda hiljemalt 2.05!

2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
 
 

Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
* et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
* esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
* leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
* osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
 

Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
* Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
* Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
* Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
* Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
* Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
* EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
* Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
* Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

 
 
Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
 
 

 
Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
 
 
 

Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

Seoses Venemaa jõhkra kallaletungiga Ukrainale ei pea Apimondia korralduskomitee tuginedes enamike liikmete avaldustele võimalikuks Apimondia kongressi 2022 pidamist Vene Föderatsiooni territooriumil.
 
 
 
 
Seoses sellega on otsustatud korraldada 47-s kongress Türgis Istambulis 24 – 28 augustil. Toimumiskoht on sama mis aastal 2017.
Kogu vajalik info on kättesaadav Apimondia ametlikult veebilehelt.

Taas on heameel EML liikmetele pakkuda mee müügil nii vajalikke väikeseid kilekotte tükihinnaga 15 senti!
 
Kilekoti mõõt on 26X26cm (+ sangade pikkus), mahutab üksteise kõrvale asetatuna kolm kilost või isegi neli 700-grammist meepurki. Lisaks on võrreldes eelmiste partiidega kujundust veidi kohendatud, samuti on kott tugevamast plastikust.

 
Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku 02. aprillil 2022 algusega kl 10.30 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
Osalejate registreerimine algab kell 10.00.
Osalemissoovist palun kindlasti teada anda alloleva vormi abil, nii saame arvestada toitlustusega, lisaks on koosolekujärgsel loengul osalemine võimalik vaid eelregistreerimise alusel.
 
Päevakava:

 • Juhatuse tegevusaruande ja EML majandusaasta aruande 2021 esitamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja osavõtjate arutelu, EML majandusaasta aruande 2021 kinnitamine.
 • Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine ja EML juhatuse valimine.
 • Revisjonikomisjoni valimine.
 • Kohapeal algatatud teemade arutelu.
 • Lõunasöök.
 • Valmar Lutsari loeng mesilasemade kasvatamisest.
 •  
  Käesoleval aastal tuleb vastavalt EMLi põhikirjale valida uus juhatus järgnevaks kolmeks aastaks. Uue juhatuse liikmekandidaatidega saab tutvuda alates 28 märtsist, mis on ka viimane kandidaatide ülesseadmise päev, EMLi veebilehel mesinikeliit.ee. Palume kandidaatide ja nende seisukohtadega kindlasti tutvuda, et saaks üldkoosolekul teha asjatundliku valiku.
   
  Kandidaadid palume esitada hiljemalt 28. märtsiks EMLi veebilehel www.mesinikeliit.ee vastavat vormi täites. Kandideerida võib iga aktiivne EML liige, esitades oma liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva motivatsiooni- ja tegevuskava EMLi juhatuse liikme rollis. Kui EMLi liige esitatakse kandidaadiks teiste liikmete poolt, peab selleks olema kandidaadi eelnev nõusolek. Esitatud kandidaate tutvustatakse EMLi veebilehel nende esitamise järjekorras.
   
  Osalejatele valmistatakse Olustvere sööklas lõuna vastavalt eelregistreerunud toidu tellijate arvule. Nii üldkoosolekust osavõtjatel kui lõunasöögi soovijatel palume eelregistreeruda EMLi veebilehel ja tasuda lõunasöögi eest 28.märtsiks 11 eurot EMLi LHV panga kontole EE877700771001799694.
  EML üldkoosolekul peame järgima kõiki COVID-19 viiruse tõttu Eestis koosolekutele kehtestatud reeglite täitmist. Eelkõige tähendab see ruumides maski kandmist.
   
  Kes ei saa üldkoosolekul osaleda, saab anda (digi)allkirjastatud volituse enda esindamiseks ja hääletamiseks usaldusväärsele EMLi liikmele. Digiallkirjastatud volitused tuleb eelnevalt saata EMLi juhatuse e-posti aadressile info@mesinikeliit.ee.
  Kohtumiseni Olustveres üldkoosolekul!
  EMLi juhatus

  14. märtsil 2022 lahkus meie hulgast üks vanema põlvkonna tuntumaid mesinikke, emadekasvataja Mai Endla.
   
  Mai sündis 05. mail Virumaal, Viru–Jaagupi kihelkonnas 1940 aastal mesinike perekonnas. Lõpetas 1958 aastal Rakvere I Keskkooli ja asus õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemia Agronoomia teaduskonda, mille lõpetas 1963. aastal agronoomi kutsega. Mai isa ja ema tegelesid mesindusega ja nii omandas väike Mai juba varakult mesinduses nii vajaliku „suitsuandja“ eriala. Huvi mesinduse vastu ja vanematelt saadud teadmised viisidki ta kokku toonase EPA õppemesila entusiastliku ja suurte teadmistega mesiniku Ants Pahlaga ja hiljem EPA aianduse- ja mesinduse õppejõu Paul Juurikasega.
   
  Pärast EPA lõpetamist töötas Mai paar aastat sovhoosis osakonnajuhatajana, misjärel siirdus EPA õppejõu Paul Juurikase õhutusel õppima mesindust Rõbnoesse Üleliidulisse Mesinduse Instituuti, kus toona töötasid mitmed maailmamainega mesindusteadlased. Õpingud Rõbnojes lõppesid 1967 aastal, misjärel Mai siirdus Moskvasse K.A.Timirjazevi nimelisse Põllumajanduse Akadeemiasse õppima mesilaste tõuaretust.
   
  Naasnud Eestisse sai temast äsja Harku-Järvele rajatud Mesilasemade Kasvatuse ja Tõuaretuse Katsepunkti juhataja. Omandatud teadmised aitasid tal välja selgitada Eestile sobivaima mesilastõu. Valida tuli kolme erineva tõu ehk populatsiooni vahel. Mitmeaastase töö tulemusena osutus selleks kraini mesilane.
   
  Mesiniku töös pidas Mai peamiseks huvi ja armastust oma töö vastu. Ta toonitas, et esikohale ei või mesiniku töös seada mitte mee müüki, vaid selleks peab olema mesilaste heaolu.
  Teiseks oluliseks kriteeriumiks pidas Mai mesiniku enda võimete ja teadmiste hindamist. Ta toonitas, et mesila suurus peab olema just selline, millest jõud ja mõistus üle käivad.
  Kolmandaks pidas ta teadmiste vajalikkust. Ta rõhutas, et mesilased on miljonite aastate jooksul väga vähe muutunud, kuid suudavad vahest oma käitumisega üllatada ka kogenud mesinikke. Seega mesindusega tegelemine tähendab ühtlasi ka elukestvat õpet.
  Neljandaks rõhutas ta, et mesindusel peavad olema ühised eesmärgid, mis ei pea olema jagatud üksikute väiksemate või suuremate huvigruppide eesmärkidest lähtuvalt.
   
  Mai oli nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes, mistõttu ka tema kasvatatud mesilasemad olid väga hinnatud. Algmaterjali emadekasvatuseks käis ta ise Austrias valimas ja toomas. Tema eelistus oli Carnica Singeri liini mesilasemad. Nimetatud liini mesilasemasid eelistasid ka paljud teised Eesti mesinikud.
   
  Mai pidas inimese elus väga oluliseks ka oma kodu. Koos vennaga ehitasidki nad koos Hüüru alevikku omale perele maja.
   
  On lõppenud ühe suure eesti mesiniku maine teekond, kuid tema kasvatatud mesilasemade järglased elavad veel kaua ja aitavad säilitada meie ilusat ja kordumatut loodust.
  Me ei või unustada ka Mai poolt väljaöeldud tõdemust et: „….Mesinik, kes eelkõige unistab ärist ning sellest saadavast rahast, ei ole kunagi suuteline mesindusele tervikuna kasu tooma !…“
   
  Kõik need mõeldud mõtted ja soovid jäävad edasi elama Sinu poolt suure armastusega kasvatatud mesilasemades, Sinu kaasteelistes ja mõttekaaslastes.
   
  Puhka rahus!
   
  Antu Rohtla ja kõik mesinikud/sõbrad, kellele Mai mälestus kallis on.

  Hea EML liige!
   
  Palju õnne sünnipäevaks meile kõigile – veebruari alguses täitub Eesti Mesinike Liidul 30 aastat asutamisest! Inimesele tähendaks 30.sünnipäev täisjõulist ja nooruslikust energiast pakatavat eluetappi. Selleks ajaks on üht-teist juba saavutatud ja elutarkust kogutud ning ka esimesed elukooli vitsatunnid üle elatud. Selles vanuses (õieti küll nooruses) vaadatakse optimistlikult tulevikku uute tegude ja saavutuste suunas.

  Nii saame 30. sünnipäeval otsa vaadata ka Eesti Mesinike Liidule kui Eesti suurima liikmeskonnaga mesindusorganisatsioonile. Oleme kasvanud nii liikmete arvu kui tegevuste tulemuslikkuse poolest. EML on alati lähtunud oma motost – „Mesinike ja mesilaste heaks!“ Poolteise aastakümne jooksul juhtis EML Eesti riiklikku mesindusprogrammi ja sellest oli meie mesinduse arendamiseks tuntav kasu. EML eestvedamisel suutsime Maaeluministeeriumi kaudu alates aastast 2019 käivitada mesilasperede pidamise toetuse taotlemise ja saamise võimaluse, mida enamus meie liikmetest ka kasutab. Mesinik-ajakiri on kujunenud kenaks ja sisukaks trükiseks, mida EML liikmed saavad huvi ja mõnuga lugeda …
   
  Sünnipäev on ka aeg, kus vaadatakse ajas ettepoole. Püüame koostöös kõigi liikmetega edasi pingutada, et mesinike tegevuseks võimalikult soodsaid tingimusi luua, samal ajal ka mesilaste tervist ja heaolu tähelepanu all hoides. Nii juhatus kui liikmeskond peaksid olema aktiivsed, et omavahelist suhtlust tihendada ning et liikmete ettepanekud ja soovid sujuvamalt juhatuse tegevuskavasse jõuaksid.
   
  Kui me märtsikuu lõpus koguneme aruande-valimiskoosolekule, siis saab liikmeskond valida juhatusse niisugused aktiivsed ja tegusad liikmed, kes EML liikmeskonnale vajalikud arengud parimal viisil ellu viivad. Siis võime järgmistel sünnipäevadel ja juubelitel rõõmuga tõdeda, et üha enam on põhjust hüüda: „ EML liige olla on uhke ja hää!“
   
  EML juhatus