Pole vahet, kas Sul meemüügi hooaeg alles algab või juba käib – purk peab olema varustatud korrektse etiketiga!
 
Purgisilt aitab hoida vanu ja leida uusi kliente, samuti annab ostjale kindlustunde, et tegu on ikkagi päris mesiniku, mitte kahtlast päritolu kauba vahendajaga.
Eesti Mesinike Liit pakub oma liikmetele võimalust tellida purgisildid meie kaudu.
 
Vaata hindu ja telli siit
või saada kiri hilja@mesinikeliit.ee. Etiketil peab olema mesiniku nimi ja kontaktandmed ning meetootja aadress. Samuti on võimalik lisada talu nimi või muid täiendavaid andmeid.
 
Trükikojale edastame tellimused 10 augustil, seega palun oma soovidest teada anda hiljemalt 10.08 ennelõunaks!

Sülemite püüdmine

Mesilasperede loomuliku paljunemise käigus lendavad sülemid teevad sageli vahemaandumise ootamatutes kohtades, näiteks aias õunapuuoksal, katuseräästas või isegi meekarva auto poritiival.
Kuna mesilaste valitud asukoht pole enamasti inimestele meelepärane, on vaja mesiniku abi, kes sülemi kasti suunaks ja selle mugavasse tarru elama paigutaks.
Sülemite püüdmisel, samuti ka häirivas kohas asuva mesilaspere (korstnalõõr; maja seinavahe või tuulekast jne.) väljavõtmiseks ja on nõusoleku andnud järgmised mesinikud:
 
Ülo Lippa 523 08 03 Aruküla-Kehra-Aegviidu-Aravete-Tapa piirkonnad
Toivo Kratt 50 68 326 Tallinn ja Põhja-Harjumaa
Külli Hiiesalu 5174047 Viimsi vald, Muuga, Pirita
Tõnis Kuuskmann 58 50 3229 Tallinn ja lähiümbrus ning Pärnu
Martin Koidu 566 022 79 Tallinn ja Harjumaa
Sander Noormägi 51 51 287 Tallinn ja lähiümbrus
Kalju Tiit 51 74 705 Harjumaa
 
Ivar Pipenberg 555 77 055 Järvamaa
Anneli Kivirand 5243917 Tapa, Jäneda, Aravete, Ambla
 
Egle Tammeleht 534 949 24, Tamsalu, Väike-Maarja, Järva-Jaani
Andres Argos 5803 7566 Väike-Maarja lähiümbrus
Aldis Neelokse 53 854 412 Lääne-Virumaa, Rakvere ja selle lähiümbrus
 
Sirli Tilga 537 57 170 Rapla ja Raplamaa
Raivi Tõnisson 5232441 Rapla, Märjamaa, Haapsalu
Toivo Sepp 53939616 Rapla maakond
 
Urmas Erit 5 658 071 Põlvamaa ja Tartumaa
Valeri Reilik 5213506 Tartu, Tartust Valga ja Viljandi poole kuni Võrtsjärveni
Marika Naadel 53441304 Tartu linn, Pangodi, Kambja
Peeter Riba 569 68 569 Tartumaa
Juta Soplepmann 53454321 Tartumaa, Vara vald
 
Martin Alas 55 690 305 Viljandimaa
 
Heino Vill 51 31 592 Pärnu ja lähiümbrus
Urmas Kohv 55 934 225 Pärnu ja Pärnumaa
Allar Pinnar 510 74 66 Saarde vald Pärnumaal
 
Jaanus Puusepp 537 38 174 Põlvamaa
Ülo Mee 55694521 Võru

Alates pühapäevast, 1. maist saab taas taotleda mesilaspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 16. maini.
 
Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.
PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb: „Käesoleval aastal on muutunud mesilate ning mesilasperede registreerimise tähtajad. Palume taotlejatel väga tähelepanelikult jälgida, et mesilad ning mesilaspered oleksid põllumajandusloomade registrile teavitatud õigeaegselt. Sel juhul kulgeb taotluse esitamine kiiresti ning probleemideta.“
Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetust saab taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja 30. aprilli 2022. a seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. maiks 2022. a. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.
Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotlusi võetakse vastu 16. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.
2022. aastal on riigieelarvest makstava toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.
Taotlejad saavad abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679

Alanud on ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis. Uuringuga üritame hõlmata võimalikult kõiki huvigruppe saamaks täielikumat ülevaadet inimeste suhtumisest. Mesinikel on oma ameti või hobi tõttu suurem tõenäosus kokku puutuda suurkiskjatega (eeskätt karuga, aga miks mitte ka hundi-ilvesega), mistõttu on mesinike arvamus korraliku ülevaate saamiseks väga oluline. Ühisuuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele majandamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel. Uuring toimub veebiküsitluse vormis, millele saab vastata alates aprilli algusest ning mis asub siin.
Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool ning bioloogid Lätist ja Leedust.

Kontakt:
Maris Hindrikson
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
mailto:maris.hindrikson@ut.ee

Egle Tammeleht
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
egle.tammeleht@ut.ee

Harri Valdmann
Tartu Ülikooli kaasprofessor
harri.valdmann@ut.ee

2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
 
 

Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
* et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
* esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
* leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
* osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
 

Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
* Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
* Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
* Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
* Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
* Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
* EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
* Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
* Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

 
 
Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
 
 

 
Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
 
 
 

Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

Seoses Venemaa jõhkra kallaletungiga Ukrainale ei pea Apimondia korralduskomitee tuginedes enamike liikmete avaldustele võimalikuks Apimondia kongressi 2022 pidamist Vene Föderatsiooni territooriumil.
 
 
 
 
Seoses sellega on otsustatud korraldada 47-s kongress Türgis Istambulis 24 – 28 augustil. Toimumiskoht on sama mis aastal 2017.
Kogu vajalik info on kättesaadav Apimondia ametlikult veebilehelt.

Taas on heameel EML liikmetele pakkuda mee müügil nii vajalikke väikeseid kilekotte tükihinnaga 15 senti!
 
Kilekoti mõõt on 26X26cm (+ sangade pikkus), mahutab üksteise kõrvale asetatuna kolm kilost või isegi neli 700-grammist meepurki. Lisaks on võrreldes eelmiste partiidega kujundust veidi kohendatud, samuti on kott tugevamast plastikust.