Alates pühapäevast, 1. maist saab taas taotleda mesilaspere toetust. Taotlusi võetakse e-PRIA kaudu vastu kuni 16. maini.
 
Mesilaspere toetus aitab suurendada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuride saagikust. Samuti aitab toetus osaliselt hüvitada mesilaste pidamisega seotud kulusid.
PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb: „Käesoleval aastal on muutunud mesilate ning mesilasperede registreerimise tähtajad. Palume taotlejatel väga tähelepanelikult jälgida, et mesilad ning mesilaspered oleksid põllumajandusloomade registrile teavitatud õigeaegselt. Sel juhul kulgeb taotluse esitamine kiiresti ning probleemideta.“
Mesila, milles asuvate mesilasperede kohta toetust taotletakse, peab olema põllumajandusloomade registris registreeritud hiljemalt käesoleva aasta 30. aprillil. Toetust saab taotleda mesilaspere kohta, keda taotleja 30. aprilli 2022. a seisuga registri andmetel pidas ning kelle pidamisest ta teavitab registrit hiljemalt 5. maiks 2022. a. Kui mesilasperede arv on registrile teada antud 31.12.2021 või hiljem ja see ei ole vahepeal muutunud, siis arvu uuesti teavitama ei pea.
Kui mesila ning mesilaspered on registrisse kantud, tuleb kindlasti esitada ka mesilaspere toetuse taotlus. Taotlusi võetakse vastu 16. maini. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-PRIA kaudu. Toetuse taotlemiseks peab mesinik olema PRIA klient, lisaks peab ta olema registreeritud ka loomapidajana.
2022. aastal on riigieelarvest makstava toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühe mesilaspere kohta makstava toetuse suurus sõltub sellest, kui paljudele mesilasperedele tänavu toetust taotletakse. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2022. a.
Taotlejad saavad abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonilt 737 7679

Mõnusat kevadet kõigile!
Ei lähe enam kaua aega, kui nii mõnelgi pool mõtlevad mesinikud esimese pajult-, võilillelt- või ka talirapsilt korjatud mee vurritamisele ja turustamisele.
Korrektne etikett meepurgil aitab hoida vanu ja leida ka uusi kliente, seega tasuks selle teemaga juba tegelema hakata.
Eesti Mesinike Liit pakub oma liikmetele võimalust tellida purgisildid meie kaudu.
Vaata hindu ja telli aegsasti!
Trükikojale edastame 4 mail, seega palun oma soovidest teada anda hiljemalt 2.05!

Alanud on ühisuuring, mille abil soovitakse välja selgitada ühiskonna suhtumist suurkiskjatesse (hunt, pruunkaru ja ilves) kolmes Balti riigis. Uuringuga üritame hõlmata võimalikult kõiki huvigruppe saamaks täielikumat ülevaadet inimeste suhtumisest. Mesinikel on oma ameti või hobi tõttu suurem tõenäosus kokku puutuda suurkiskjatega (eeskätt karuga, aga miks mitte ka hundi-ilvesega), mistõttu on mesinike arvamus korraliku ülevaate saamiseks väga oluline. Ühisuuringu tulemused aitavad kaasa suurkiskjate teaduspõhisele majandamisele ning konfliktide vähendamisele suurkiskjate ja inimese vahel. Uuring toimub veebiküsitluse vormis, millele saab vastata alates aprilli algusest ning mis asub siin.
Uuringut viivad läbi Tartu Ülikooli Terioloogia õppetool, Eesti Maaülikooli Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool ning bioloogid Lätist ja Leedust.

Kontakt:
Maris Hindrikson
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
mailto:maris.hindrikson@ut.ee

Egle Tammeleht
Tartu Ülikooli terioloogia teadur
egle.tammeleht@ut.ee

Harri Valdmann
Tartu Ülikooli kaasprofessor
harri.valdmann@ut.ee

2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
 
 

Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
* et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
* esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
* leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
* osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
 

Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
* Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
* Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
* Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
* Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
* Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
* EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
* Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
* Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

 
 
Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
 
 

 
Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
 
 
 

Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

Seoses Venemaa jõhkra kallaletungiga Ukrainale ei pea Apimondia korralduskomitee tuginedes enamike liikmete avaldustele võimalikuks Apimondia kongressi 2022 pidamist Vene Föderatsiooni territooriumil.
 
 
 
 
Seoses sellega on otsustatud korraldada 47-s kongress Türgis Istambulis 24 – 28 augustil. Toimumiskoht on sama mis aastal 2017.
Kogu vajalik info on kättesaadav Apimondia ametlikult veebilehelt.

Taas on heameel EML liikmetele pakkuda mee müügil nii vajalikke väikeseid kilekotte tükihinnaga 15 senti!
 
Kilekoti mõõt on 26X26cm (+ sangade pikkus), mahutab üksteise kõrvale asetatuna kolm kilost või isegi neli 700-grammist meepurki. Lisaks on võrreldes eelmiste partiidega kujundust veidi kohendatud, samuti on kott tugevamast plastikust.

 
Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku 02. aprillil 2022 algusega kl 10.30 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
Osalejate registreerimine algab kell 10.00.
Osalemissoovist palun kindlasti teada anda alloleva vormi abil, nii saame arvestada toitlustusega, lisaks on koosolekujärgsel loengul osalemine võimalik vaid eelregistreerimise alusel.
 
Päevakava:

 • Juhatuse tegevusaruande ja EML majandusaasta aruande 2021 esitamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja osavõtjate arutelu, EML majandusaasta aruande 2021 kinnitamine.
 • Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine ja EML juhatuse valimine.
 • Revisjonikomisjoni valimine.
 • Kohapeal algatatud teemade arutelu.
 • Lõunasöök.
 • Valmar Lutsari loeng mesilasemade kasvatamisest.
 •  
  Käesoleval aastal tuleb vastavalt EMLi põhikirjale valida uus juhatus järgnevaks kolmeks aastaks. Uue juhatuse liikmekandidaatidega saab tutvuda alates 28 märtsist, mis on ka viimane kandidaatide ülesseadmise päev, EMLi veebilehel mesinikeliit.ee. Palume kandidaatide ja nende seisukohtadega kindlasti tutvuda, et saaks üldkoosolekul teha asjatundliku valiku.
   
  Kandidaadid palume esitada hiljemalt 28. märtsiks EMLi veebilehel www.mesinikeliit.ee vastavat vormi täites. Kandideerida võib iga aktiivne EML liige, esitades oma liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva motivatsiooni- ja tegevuskava EMLi juhatuse liikme rollis. Kui EMLi liige esitatakse kandidaadiks teiste liikmete poolt, peab selleks olema kandidaadi eelnev nõusolek. Esitatud kandidaate tutvustatakse EMLi veebilehel nende esitamise järjekorras.
   
  Osalejatele valmistatakse Olustvere sööklas lõuna vastavalt eelregistreerunud toidu tellijate arvule. Nii üldkoosolekust osavõtjatel kui lõunasöögi soovijatel palume eelregistreeruda EMLi veebilehel ja tasuda lõunasöögi eest 28.märtsiks 11 eurot EMLi LHV panga kontole EE877700771001799694.
  EML üldkoosolekul peame järgima kõiki COVID-19 viiruse tõttu Eestis koosolekutele kehtestatud reeglite täitmist. Eelkõige tähendab see ruumides maski kandmist.
   
  Kes ei saa üldkoosolekul osaleda, saab anda (digi)allkirjastatud volituse enda esindamiseks ja hääletamiseks usaldusväärsele EMLi liikmele. Digiallkirjastatud volitused tuleb eelnevalt saata EMLi juhatuse e-posti aadressile info@mesinikeliit.ee.
  Kohtumiseni Olustveres üldkoosolekul!
  EMLi juhatus